تمامی تحریم ها باید به طور یکجا و در روز اول توافق برداشته شود