آغاز مرحله دوم طرح «نهضت قرآنی در مساجد» از مبعث/ تفسیر 52 آیه با موضوع سبک زندگی