آقای ظریف توافق بدون لغو تحریم چه معنایی دارد/ مطالبه رفع تحریم جزء خواسته های اولیه مردم از شماست