مشخص شدن نتیجه دربی ۸۰ /ریز مکالمات تبانی در لیگ به دست فردوسی پور رسیده است!