۵۶ جمع علمی- دانشجویی در دانشگاه ایلام مشغول به تولید فرهنگ هستند