فقدان نگاه آینده‌نگرانه و تبدیل نمایشگاه کتاب به یک تکرار