بررسی با اولویت 6 لایحه موافقت‌نامه در دستورکار مجلس قرار گرفت