معاون اول رئیس جمهور: وضعیت فعلی اجرای هدفمندی قابل استمرار نیست