حضور در کمپ‌های خارجی جایگزین جذب مربی/کمپ آفریقا در اولویت است!