قدردانی نمایندگان ناشران خارجی از رئیس نمایشگاه کتاب تهران