ونگر: اگر 20 بار با سوآنزی بازی می‌کردیم فقط یک بار می‌باختیم