کشف ماده طبیعی در گوشت و مرغ برای مبارزه با پلاک دندان