اسرائیل: ایران در همه مناقشات خاورمیانه مداخله ای منفی دارد؛ روحانی و ظریف همه را فریب می دهند