تقاضای ۱۵ کشور برای حضور در معادن ایران/ چندملیتی‌ها پیش‌قدم شدند