آموزش عرصه بالینی زمینه ساز توانمندی دانشگاه‌های پزشکی است