فیفا برگزاری دیدار خانگی افغانستان مقابل سوریه در ایران را تایید کرد