نارضایتی مردم از نقص فنی پله برقی میدان آزادی سنندج/پلی که روی اعصاب مردم می چرخد!