ارسال اطلاعات پیمایش ناوگان جاده‌ای به شرکت پخش‌‌ از 27‌ اردیبهشت/ تعیین سهمیه‌ گازوئیل انواع ناوگ