مذاکرات تا زمانی که بر اساس عزت نظام و سخنان رهبری طی شود مورد تأیید است