تقاضای ۱۵ کشور برای حضور در معادن ایران/ چندملیتی‌ها در راه ایران