بررسی پدیده حاشیه نشینی در استانهای کشور ۴۳/ زنجان