سفر ولیعهد عربستان به فرانسه پیش از دیدار با اوباما