بانکهای منطقه آزاد انزلی به واحدهای تولیدی تسهیلات ارائه کنند