مقام معظم رهبری پرچم دار مسابقات بین المللی قرآن است