آغاز صد و پنجاه و دومین جلسه شورای شهر تهران با حضور وزیر بهداشت