آل سعود بیش از این با آبروی نداشته خود بازی نکند/ هزینه های اعدام شیخ نمر برای مقامات سعوی غیر قابل تص