ادعاي عضو شوراي شهر درباره وجود نمادهاي شيطان پرستي