سایت دانا در کمتر از 3 سال توانست جریان‌سازی گسترده‌ای به راه بیندازد/ پوشش پیامکی دانا در سراسر کشو