نشان برنز دوی 1500 متر نابینایان جهان به اسلامی رسید