گران بودن اتوبوس‌ها، نوسازی ناوگان را دشوار کرده است