حضور وزیر بهداشت و معاونش به همراه شهردار تهران در جلسه شورا