44 میلیارد ریال برای عمران مناطق عشایری استان بوشهر هزینه شد