اوپک توانایی تاثیرگذاری بر قیمت جهانی نفت را از دست داده است