مناظرات بیشتر شبیه خروس بازی است/بی‎اختیار لفظ کوچکف را به کار بردم