وليعهد و جانشين وليعهد سعودي جداگانه وارد فرانسه شدند