حضور وزير بهداشت در جلسه علني امروز شوراي شهر تهران