کاهش عمر ناوگان هوایی به 19 سال/ بازگشت به ایران بدون سوختگیری