معاون جدید دانشجویی و فرهنگی دانشگاه صنعتی ارومیه منصوب شد