تشکیل کمیته ویژه برای مقابله با سفید بالک/ این حشره مزاحمت روانی برای انسان ایجاد می‌کند