نیامدن اعراب به کمپ دیوید تاثیری در سیاست های آمریکا ندارد