اخطار مجریان نمایشگاه کتاب به غرفه‌های اغذیه‌فروشی متخلف