قلعه نویی نیمکت نشین باتعصب استقلال را بیمارستانی كرد؟!