آی دی کارت های طرح ترافیک تهران از دفاتر خدمات الکترونیک قابل دریافت است