حضور بخش تعاونی و خصوصی در تنظیم بازار دام و طیور/ وزرای اقتصادی به کمک صنعت بشتابند