داعش ماهانه چقدر به نیروهایش حقوق می دهد؟/ چگونگی عضوگیری داعش