نشست بازخوانی فرهنگ و اندیشه مدرن در نمایشگاه کتاب برگزار می‌شود