اتومبیل بازیگر بریتانیایی ۱.۵ میلیون پوند فروخته شد