صرفه جویی 2 میلیارد تومانی با راه اندازی سیستم دارویی/ تشکیل واحد نظارت بر آموزش در دانشگاه