عده ای سودجو مانع از تولید برنج در کشور می شوند،از وزیر کشاورزی نا امیدم