اردوی تیم های ملی کشتی با کمربند (آلیش) مردان و زنان تشکیل می شود